Obchodní podmínky

Vítejte na Gymbee.cz, online platformě pro péči o fyzické a psychické zdraví.

Webové stránky a další interaktivní aplikace nebo součásti, prostřednictvím kterých je služba poskytována (dále jen “Služba”), jsou provozovány a distribuovány společností Fitzen, s.r.o., IČ: 062 89 002, se sídlem Thámova 166/18, Karlín, 186 00 Praha 8 (dále jen „Poskytovatel“), a to pod značkou (ochrannou známkou) Gymbee, e-mail: info@gymbee.cz, mobil: +420 721 609 002.

Tyto Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s poskytováním Služby Gymbee a svým přístupem k libovolné části Služby vyjadřujete svůj souhlas s níže uvedenými Obchodními podmínkami.

Popis služby Gymbee

Služba Gymbee umožňuje uživatelům cvičit, relaxovat nebo provádět jinou aktivitu, a to prostřednictvím online lekcí a programů dostupných na webových stránkách www.gymbee.cz.

Ochrana osobních údajů

1. Vstupem do registračního systému Poskytovatele a zahájením registrace za účelem založení účtu vyjadřuje uživatel souhlas se zpracováním osobních údajů, které poskytl. Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů Poskytovatelem, a to pro účely řádného poskytování a využívání Služby Gymbee a pro účely vedení uživatelského účtu.

2. Uživatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při užívání Služeb Gymbee) uvádět správně a pravdivě.

3. Zpracováním osobních údajů uživatele může Poskytovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.  

Založení uživatelského účtu

1. Registrací uživatele provedené na webové stránce www.gymbee.cz zřizuje uživatel svůj uživatelský účet. Využívat službu Gymbee a účastnit se online lekcí v rámci www.gymbee.cz je možné pouze s registrací uživatele.

2. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

4. Uživatel není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

5. Uživatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Provozovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

Členství na Gymbee.cz

Členství v rámci Služby Gymbee vzniká po registraci provedené na webové stránce www.gymbee.cz aktivací členství, a to dvěma způsoby:

A)    Opakovaná platba

  • Opakovaná platba je poplatek za členství ve službě Gymbee a je účtován Poskytovatelem v opakovaných cyklech, a to měsíčně nebo ročně, podle toho, jaký typ členství si uživatel vybere.
  • Poplatek za členství je možné uhradit bezhotovostně platební kartou. Po uskutečnění platby obdrží uživatel e-mail s potvrzením úhrady. Uživatelé berou na vědomí, že realizace plateb je uskutečňována prostřednictvím platebních služeb Stripe a Poskytovatel proto za jeho činnost nenese odpovědnost.
  • Součástí opakované platby je členství na zkoušku zdarma po dobu 14 dní.
  • Potvrzením objednávky a obchodních podmínek kupující potvrzuje založení opakované platby.
  • Částka opakované platby odpovídá vybranému typu opakovaného členství.
  • Opakovanou platbu může uživatel kdykoli v průběhu dodávání služby přerušit, a to po přihlášení v sekci Správa členství.

B)    Voucher na členství zdarma
Aktivace členství přes voucher na členství zdarma probíhá tímto způsobem:

  • Uživatel na www.gymbee.cz v pravém horním rohu klikne na "Stát se členem" a zaregistruje se / Pokud již zaregistrovaný je, přihlásí se.
  • Vloží svůj kód do pole „Máš kód na členství zdarma?“ a potvrdí přes „Aktivovat“.
  • Informace o svém členství uživatel najde v uživatelské zóně.

Poskytovatel si vyhrazuje právo nabízet časově omezené nabídky, slevy a vouchery na členství zdarma bez omezení.


Obecné podmínky užívání služby

1. Službu použijete pouze k zákonným účelům a souhlasíte s tím, že Službu nebudete používat jakýmkoli způsobem, který by porušoval použití nebo práva Poskytovatele nebo jiného uživatele.

2. Nebudete sdílet obsah ze Služby s nikým, kdo nemá řádnou licenci k přístupu k obsahu.

3. Zavazujete se, že při využívání Služby Gymbee vždy zohledníte svůj aktuální zdravotní stav a přizpůsobíte aktivitu svým schopnostem. Berete na vědomí, že Poskytovatel není odpovědný za Váš zdravotní stav a za zranění, která byste si v rámci využívání Služby Gymbee přivodil/a.

4. Poskytovatel si vyhrazuje právo odmítnout poskytnutí Služby Gymbee jakékoliv osobě z jakéhokoliv důvodu a/nebo zcela nebo zčásti přerušit poskytnutí Služby Gymbee.

Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy vzniklé v rámci poskytování Služeb Gymbee se řídí právním řádem České republiky.

2. Ustanovení odchylná od těchto obchodních podmínek je možné sjednat s uživatelem zvlášť. Odchylná ujednání mají přednost před ustanoveními těchto Obchodních podmínek.

3. Znění těchto Obchodních podmínek je Poskytovatel oprávněn měnit či doplňovat. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.  

4. Poskytovatel nenese odpovědnost za technické problémy na straně uživatele, které uživateli znemožní využití služby Gymbee.

5. V případě, že dojde mezi Poskytovatelem a uživatelem, který je zároveň spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může takový uživatel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz. Může rovněž využít platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.